Растителни видове спомагащи за образуването на трюфелите/ растения-симбиози/
Много са дървесните видове, които са част от категорията на растения -симбиози /микоризи/. Микоризиращите растителните видове,  които ние предлагаме за продажба са от видовете дъб, габър, черен бор, леска от вида tonda romana. 

Да направим кратък преглед на растителните видове, които спомагат за добива на трюфелите с цел продажбата им.


Бял габър – Carpinus betulus

При все, че няма експериментално изследване, би следвало белия габър да е в състояние да спомогне за образуването на черния трюфел. Семената му покълват с лекота.


Черен габър – Ostrya carpinifolia

Много добра симбиоза се наблюдава с черния трюфел. Черния габър предпочита варовиковия тип почва, богати на вещества. Семената му покълват с лекота.


Леска – Corylus avellana

Отличен производител на черния трюфел, култивира се в различни разсадници, бивайки предпочитан пред дъба заради факта на по-бързата симбиоза и произвеждането на трюфелите и разбира се не на последно място и заради ценните плодове на леската. От особено значение за трюфелите е подходящата коренова система на леската, която е силно изразена и много добър катализатор на почвата. От друга страна леската се нуждае от студени и дълбоки терени, като в същото време образува достатъчна сянка и осигурява необходимата влажност на почвата, поради тази причина е много подходяща за образуването на трюфели от рода на Tuber brumale, T. mesentricumsi, T. astivum.


Бор – Pinus sp.pl.

С изключение на Tuber magnatum всички останали видове трюфели микрозират доста добре с различните видове от семейството на боровете. В природата с бора си съжителстват предимно Tuber albidium. Култивирането на белия трюфел в симбиоза с Pinus pinea /домашния бор/ поставя въпроса за отглеждането на трюфели в крайморските песъчливи зони.


Дъб – Quercus sp.pl.

Това е безспорно най-устойчивият дървесен вид представляващ едновременно и най-подходящата симбиоза за трюфелите, що се отнася до продължителността на микоризата и качеството на органолептиката на трюфелите. Можем да класифицираме Дъба като:

Цер /Quercus cerris/
От семейството на дъбовете, церът е този който се намира в най-лоша симбиоза с черния трюфел /Tuber nigrum/, чието качество се определя като ниско за разлика от симбиозата между  цера и белия трюфел. Цера предпочита топли и сухи места.


Бял дъб /космат дъб/ Quercus pubescens/

Благодарение на своя полски характер е предпочитания растителен вид от трюфелните култури. Съжителства много добре с черния трюфел. Белия дъб предпочита скални терени.


Обикновен / летен дъб /Quercus robur/

Обикновеният дъб е много издръжлив на климатични условия и предпочита по студените почви. Добре съжителства с tuber magnatum и черния трюфел.


Остролистен дъб / Quercus ilex/

е предпочитаният растителен вид в южна Франция за култивирането на черния трюфел. Нищо, че предпочита сухи терени, той вирее добре и във варовикови почви. Подобно на обикновения дъб се характеризира с добра коренова система.


Лешник TG Румъния
Габър
   Бор
Каменен дъб
Космат дъб
Помощ онлайн
Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comDluzhnost:

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:  00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com