Прибиране на реколтата 
Дейностите по прибиране на реколтата трябва да бъдат регламентирани в националното и местно законодателство. Що се отнася до собствениците на трюфелни насаждения, при се че няма указващи норми относно периода на прибиране на трюфелите, собствениците на трюфелни насаждения би следвало да прибират трюфелите в периода на растеж на трюфела, преди всичко заради по – добрите им качества именно в този период.
Обикновенно събирането на трюфелите се извършва на всеки 5-7 дни с помощта на обучено за целта куче.
Обученото куче е необходимо дори и в случай на изкуствено създадени трюфелни насаждения.
При изваждането на трюфелите от почвата хубаво би било кучето да бъде отстранено своевременно, заради възможността то да нарани с нокти трюфела. Веднага след прибиране на трюфелите, направената дупка би трябвало да се покрие, с цел да се избегне погиването на трюфела или измръзване на кореновата система на фиданката.Помощ онлайн
Снимки на събиране на трюфели 

Д-р инж. лесовъд Марко Доминичи
емайл: dr.dominicimarco@yahoo.com
Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comGenerated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.comDluzhnost:

Turgovski predstavitel

Николета Симон


Tel.:  00359876900372
емайл kunti2009@yahoo.com